July 13, 2023
Fáiltíonn Sinn Féin roimh an athrú port tagtha ar an Aire Dlí & Cirt maidir le teidil Gaeilge – Aengus Ó Snodaigh TD

(English below)

Chuir urlabhraí Gaeilge, Gaeltachta, Ealaíon agus Cultúir Shinn Féin, Aengus Ó Snodaigh TD, fáilte roimh chinneadh an Aire Dlí agus Cirt Helen McEntee glacadh lena chuid éilimh go mbeadh teidil Gaeilge amháin ag na heagrais nua póilíneachta bunaithe faoin mBille um Póilíneacht, Slándáil agus Sábháilteacht Pobail 2023.

Dúirt an Teachta Ó Snodaigh:

“Fáiltím roimh chinneadh an Aire McEntee gníomhú de réir briathar an Rialtais a gheall in Acht na dTeangacha Oifigiúla (Leasú) 2021 teidil Gaeilge amháin a úsáid do eagrais nua Stáit.

“B’ait dúinn go raibh na Rannaí Rialtais fós ag foilsiú Billí agus teidil Béarla ar eagrais tar éis dóibh an cur chuige nua Gaelach a aontú i 2021, ach diaidh ar ndiaidh táimid tar éis athrú port a bhaint amach ón Aire Stáit Malcolm Noonan i gcás An Coimisiún Toghcháin, ón Aire Catherine Martin i gcás Coimisiún na Meán, agus anois i gcás eagrais póilíneachta a bhuí leis na hAirí McEntee agus Simon Harris a thug éisteacht dúinn ag Céim an Choiste.

“Cabhraíonn teidil Gaeilge le feiceálacht na Gaeilge agus tuiscint a chothú sa phobal, chomh maith le féiniúlacht Gaelach an Stáit a threisiú. Seans gurb é An Garda Síochána an sampla is fearr den chur chuige seo – tuigeann gach duine cé hiad agus níl aon gá le leagan Béarla.

“Anois beidh Bord an Gharda Síochána, An Grúpa Stiúrtha Náisiúnta um Shábháilteacht Pobail, An Oifig Náisiúnta um Shábháilteacht Pobail, An tÚdarás Póilíneachta agus Sábháilteachta Pobail, agus Oifig an Scrúdaitheora Neamhspleách um Reachtaíocht Slándála aitheanta faoi ainm Gaelach, chomh maith leis an tOmbudsman nua Póilíneachta nuair a shocraítear cén t-ainm le n-úsáid.

“D’fhéadfadh an tAire McEntee dul níos faide áfach. Bhí leasú eile againn ag moladh nach n-úsáidfear ach teidil Gaeilge go hoifigiúil do na gráid éagsúla sa Gharda Síochána amach anseo, ó Gardaí cúltaca, sáirsint agus ceannfoirt suas go leibhéal an Choimisinéara féin. Faoi láthair, níl ach na gráid Béarla luaite sa Bhille, agus níor thug an tAire aon mhíniú ar cén fáth nach raibh sí sásta glacadh leis an leasú seachas go raibh sé sa bhreis ar na dualgais atá uirthi.

“Dar le Sinn Féin, ba chóir go mbeadh an Rialtas réamhghníomhach ag tacú le hiarrachtaí stádas na Gaeilge mar phríomhtheanga oifigiúil an Stáit a chur chun cinn i ngach éarnáil. Ba chóir go mbeadh muid bródúil as an nGaeilge agus ag iarraidh í a fheiceáil agus a chloisteáil ar fud na háite, go háirithe i gcomhthéacs oifigiúil agus muid ag cothú tuiscint agus úsáid na teanga
i ngnáthchomhthéacs an lae.”

Sinn Féin welcomes the Justice Minister’s change of heart on Irish language titles – Aengus Ó Snodaigh TD

Sinn Féin spokesperson for Gaeilge, Gaeltacht, Arts and Culture, Aengus Ó Snodaigh TD, welcomed the decision of Minister for Justice Helen McEntee to accept his request that Irish language titles only be used for the new policing bodies established under the Policing, Security and Community Safety Bill 2023.

Teachta Ó Snodaigh said: 

“I welcome Minister McEntee’s decision to live up to the Government’s promise in the Official Languages (Amendment) Act 2021 to use Irish language titles only for new State bodies.

“It struck us as odd that Government Departments were continuing to publish Bills giving bodies English language titles after agreeing to this new Gaelicising approach in 2021, but bit by bit we have succeeded in winning over Minister of State Malcolm Noonan in the case of An Coimisiún Toghcháin, Minister Catherine Martin in the case of Coimisiún na Meán, and now in the case of policing bodies thanks to Ministers McEntee and Simon Harris who gave us a hearing at Committee Stage.

“Irish language titles help with the visibility of the Irish language and in fostering an understanding amongst the general public, as well as strengthening the Gaelic identity of the State. An Garda Síochána is perhaps the best example of this approach – everyone understands who they are and there is no need for an English version.

“Now, Bord an Gharda Síochána, An Grúpa Stiúrtha Náisiúnta um Shábháilteacht Pobail, An Oifig Náisiúnta um Shábháilteacht Pobail, An tÚdarás Póilíneachta agus Sábháilteachta Pobail, and theOifig an Scrúdaitheora Neamhspleách um Reachtaíocht Slándála will all be known by Irish language names, aitheanta faoi ainm Gaelach, as will the new Ombudsman Póilíneachta when they have settled on what name to use.

“Minister McEntee could go further, however. We had other amendments recommending that only Irish titles be used officially for the different ranks of An Garda Síochána from now on, from Gardaí cúltaca (reserve), sáirsint (sergeant) and ceannfoirt (superintendent) right up to the level of Coimisinéir (Commissioner). At present, only the English language ranks are mentioned in the Bill, and the Minister gave no explanation as to why she was not willing to accept this amendment except to say it was beyond her obligations.

“Sinn Féin is of the view that Government should be proactive in supporting efforts to advance the status of Irish as the first official language of the State in every sector. We should be proud of the Irish language and doing our best to see and hear it all around us, especially in official contexts and where we’re trying to foster understanding and use of the language in everyday contexts.”

Follow us online

Latest Tweets

Carers across the state are stretched beyond their means, and their work is taken for granted.

Our plan before the Dáil this evening would increase payments for all carers so that they are adequately supported.

Carers deserve better - their voices must be heard! @DMitchellTD

We must work together to create more good jobs so that our young people have a future here.

I have a positive vision for Derry – at the heart of it is building our economy, ensuring our local businesses thrive & working with our Executive team to transform & invest in our city.

I am delighted to join our Fermanagh and South Tyrone candidate, Pat Cullen, as we speak to workers, families, and local businesses.

As a Trade Union leader and a champion of our health service, Pat knows what it means to have the backs of ordinary people.

She will bring that

Minister must bring forward solution for Forgotten Farmers in this year’s Budget – Claire Kerrane TD

@ClaireKerrane

Load More